• Tạo và gửi Sơ đồ trang web

    Nhìn chung, có hai loại sơ đồ trang web. Loại sơ đồ trang web thứ nhất là trang HTML liệt kê các trang trên trang web của bạn - thường theo mục - và được sử dụng để giúp người dùng tìm thông tin họ cần.