• Tên miền giữ chỗ là gì?

    Một miền giữ chỗ là một trang giữ chỗ cho một tên miền chưa được phát triển thành một trang web. Thông thường, miền giữ chỗ này là hoàn toàn hợp pháp - ví dụ: một quản trị web có thể đặt trước một biển hiệu...