chia sẻ:

TravelMaster: Sổ điều hành xe

12.05.2015 | Quản trị

<p>Một trong c&aacute;c kh&acirc;u quan trọng của nghiệp vụ điều h&agrave;nh tour du lịch l&agrave; Điều h&agrave;nh xe. C&aacute;c đo&agrave;n đi tour sẽ đi những xe n&agrave;o, lộ tr&igrave;nh ra sao, điểm đ&oacute;n ở đ&acirc;u..v..v.. Ph&acirc;n hệ <strong>Sổ điều h&agrave;nh xe</strong> sẽ gi&uacute;p điều h&agrave;nh vi&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng tiếp cận, l&ecirc;n lịch, điều xe v&agrave; quản l&yacute; to&agrave;n bộ lộ tr&igrave;nh c&aacute;c xe đi tour trong hệ thống.</p>
TravelMaster: Sổ điều hành xe

Phân hệ điều hành xe có 03 chức năng:

 

  • Điều(xếp) khách ở các tour lên xe
  • Quản lý lịch xe
  • Sổ điều hành xe

 

..

P.D - TravelMaster Tech Dev