chia sẻ:

TravelMaster Addon: AutoBackup - Tự động sao lưu dữ liệu

26.05.2015 | Quản trị

<p>Một trong những chức năng kh&ocirc;ng thể thiếu cho mỗi phần mềm ưu việt l&agrave; khả năng sao lưu v&agrave; phục hồi dữ liệu dự ph&ograve;ng ở mọi thời điểm kh&aacute;c nhau. TravelMaster cung cấp cho bạn khả năng tương t&aacute;c với nhiều t&ugrave;y chọn sao lưu kh&aacute;c nhau như: sao lưu tr&ecirc;n m&aacute;y chủ, m&aacute;y c&aacute; nh&acirc;n hoặc email.</p>
TravelMaster Addon: AutoBackup - Tự động sao lưu dữ liệu

Sao lưu bằng tay

Sử dụng chức năng backup trong hệ thống để tải về file sao lưu định dạng .zip để lưu vào nơi bạn muốn. File này sẽ cho phép khôi phục dữ liệu khi cần thiết một cách nhanh chóng.

Sao lưu tự động

Hệ thống cung cấp các bản sao lưu tự động theo ngày, tuần, tháng do định kỳ và chế độ sao lưu bạn thiết lập ở phần cấu hình hệ thống backup.

P.D - TravelMaster Tech Dev.