chia sẻ:

Tích hợp chức năng vượt trội trong module Destination

22.12.2016 | Website

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Đối với c&aacute;c <strong><a href="/site-builder">website du lịch</a></strong>, điểm đến (Destiantion) l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu v&agrave; rất quan trọng để bạn c&oacute; những c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n về c&aacute;c điểm tham quan c&oacute; thể sẽ chọn cho tour du lịch của m&igrave;nh trong tương lai hay địa điểm c&aacute;c kh&aacute;ch sạn m&agrave; bạn sẽ nghỉ lại. V&igrave; vậy, ph&acirc;n mục Destination đ&atilde; được t&iacute;ch hợp trong hệ thống <strong><a href="/blog/tong-quan-ve-he-quan-tri-du-lieu-isocms.html">isoCMS</a></strong> nhằm đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu thiết thực của người d&ugrave;ng. H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; những chức năng cơ bản v&agrave; chuy&ecirc;n s&acirc;u đ&atilde; được isoCMS nghi&ecirc;n cứu v&agrave; mở rộng.</p>
Tích hợp chức năng vượt trội trong module Destination

Ngoài chức năng cơ bản là giới thiệu về quốc gia và thành phố, một số ưu điểm mới được tích hợp trong module Destination:

1. Destination trong isoCMS không chỉ bao gồm các phân mục về quốc gia và thành phố mà đã được tích hợp thêm các chức năng khác như Departure points (Điểm khởi hành), Top destination (Top điểm đến), Travel guide.

2. Với module Destination trong hệ thống isoCMS, bạn sẽ “show” được nhiều thông tin liên quan hơn về các điểm đến như các kinh nghiệm du lịch, văn hóa, ẩm thực, các danh lam, thắng cảnh.

3. Module Destination là nơi tập trung quản lý các quốc gia, thành phố, điểm khởi hành mà các tour, cruise sẽ đi qua. Vì vậy, việc quản lý và xử lý dữ liệu thông tin sẽ dễ dàng hơn, tránh được việc dàn trải danh mục quản lý tại các vùng khác nhau.

4. Phân mục Travel guide sẽ được tích hợp trong mỗi quốc gia và thành phố có bài viết đi qua. Travel guide sẽ được phân theo các danh mục (Category). Để tạo danh mục bạn thực hiện thao tác như sau:

Menu --> Destination --> Category -->  Click  -->  Nhập tiêu đề và giới thiệu về danh mục.

Hệ thống thư mục phân chia thông minh và chi tiết: Các bài viết theo danh mục Travel guide sẽ được lọc chi tiết theo quốc gia và trong mỗi quốc gia sẽ tiếp tục được phân chia theo từng thành phố có bài viết.

5. Module quản lý linh động cho phép bạn tùy chỉnh nội dung trong Travel guide, các quốc gia và thành phố mà không bị giới hạn.