chia sẻ:

Quy trình kiểm soát chất lượng website du lịch

22/03/2012 09:58 | Thiết kế website du lịch

Quy trình kiểm soát chất lượng website du lịch của VIETISO tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của yêu cầu kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng. Mục tiêu cao nhất của các quá trình kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng là đảm bảo 3 yếu tố: đạt được các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định trong chất lượng nhiều sản phẩm, đảm bảo tính đúng đắn, chính xác với yêu cầu ban đầu của khách hàng.

Việc kiểm soát chất lượng được cài đặt trong tất cả các giai đoạn của quá trình thiết kế webste du lịch của VIETISO, trong đó bao gồm 3 bộ phận: giám sát quy trình, test và duyệt sản phẩm.


1. Giám sát quy trình

Bộ phận giám sát chất lượng (QA) của VIETISO đảm bảo rằng webste du lịch được phát triển theo đúng quy trình công nghệ của công ty, các mã lập trình được viết theo đúng quy ước tối ưu hóa về chuẩn SEO, các nhóm phát triển tham gia đầy đủ trong quy trình, các khâu kiểm định chất lượng website được thực hiện đầy đủ.
Mục tiêu của việc giám sát quy trình nhằm đảm bảo tính ổn định chất lượng trong tất cả các sản website du lịch được phát triển trên nền tảng công nghệ của VIETISO.


2. Duyệt website du lịch

Khách hàng và bộ phận test của VIETISO cùng tham gia duyệt sản phẩm ở 3 giai đoạn chính: Thiết kế giao diện, Xây dựng các tính năng nghiệp vụ, tích hợp hệ thống, sản phẩm cuối sau triển khai.
Thiết kế giao diện được duyệt trên các tiêu chuẩn: thẩm mỹ, phù hợp định hướng, thể hiện đúng và đủ các đặc trung nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu, phù pợp phong cách cho người sử dụng, thống nhất trong logic duyệt trang của cả website.
Xây dựng tính năng nghiệp vụ được duyệt trên các tiêu chuẩn: đúng quy trình đặc thù, đầy đủ theo yêu cầu, đơn giản trong sử dụng và quản trị hệ thống, thống nhất trong cả website.
Tích hợp hệ thống được duyệt trên các tiêu chuẩn: giao diện hoạt động khớp với tính năng, các tính năng nghiệp vụ phù hợp với dữ liệu thật, hệ thống quản trị phù hợp với giao diện, dữ liệu thật phù hợp với giao diện.


3. Test sản phẩm

Trước khi website du lịch được chuyển sang giai đoạn tiếp theo thì phải được kiểm tra bằng các quá trình test cho giai đoạn trước.
Các giao diện, tính năng nghiệp vụ, tích hợp hệ thống và website cuối được test bằng các test cases bao gồm dữ liệu mô phỏng theo cấu trúc và đặc tả dữ liệu của riêng dự án khi thể hiện trên giao diện, các dữ liệu form cho các tính năng xử lý tương tác người dùng, các dữ liệu thật được nhập vào thông qua hệ quản trị, đánh giá các kết quả xử lý của các tính năng nghiệp vụ thông qua kết quả form, email, dữ liệu ghi nhận được trong hệ quản trị.


Sự kết hợp của 3 quá trình: giám sát quy trình, duyệt website lu lịch, kiểm tra lỗi cho phép bất cứ một website du lịch nào khi chuyển giao tới khách hàng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng giống nhau, ổn định và phù hợp hoàn toàn với mục tiêu khai thác của website.