chia sẻ:

Tạo link thân thiện SEO/SEF

24/06/2014 02:45 | Quảng bá website - SEO

Thông thường sau khi cài đặt Joomla! chúng ta dễ nhận thấy các địa chỉ URL (các đường link) của Website đều rất dài và chứa các tham số trông rất phức tạp. Để có thể đơn giản hóa các đường link này, đặc biệt là việc biến các đường link này sao cho chúng có thể chứa tiêu đề của bài viết liên quan giúp các máy tìm kiếm như Google , Yahoo dễ phát hiện ra chúng ta cần bật tính năng SEO/SEF của Joomla!

Trước khi bật tính năng SEO/SEF chúng ta có các địa chỉ URL dạng như sau:

http://yourdomain.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
http://yourdomain.com/joomla/index.php?Itemid=27&option=com_content

Sau khi bật tính năng SEO/SEF chúng ta có các địa chỉ URL tương ứng như sau:

http://yourdomain.com/joomla/content/view/5/6
http://localhost/joomla/Toi-uu-Website-Joomla/27-Tao-link-than-thien-SEO-SEF

Bây giờ, để bật tính năng SEO/SEF các bạn thực hiện từng bước như sau:

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA BẠN

Mở file htaccess.txt và tìm đến đoạn:

# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla/MamboDirectory (just / for root)
# RewriteBase /

Nếu Website của bạn có dạng http://yourdomain.com/ , gõ thêm dòng:

RewriteBase /

Nếu Website của bạn có dạng http://yourdomain.com/joomla/ , gõ thêm dòng:

RewriteBase /joomla 

BƯỚC 2: ĐỔI TÊN FILE HTACCESS.TXT --> .HTACCESS

Có thể đổi tên thông qua FTP hoặc công cụ quản lý file do HOSTING cung cấp

Nếu bạn chạy trên localhost thì mở COMMAND

- Chuyển đến thư mục chứa Joomla bằng lệnh cd, VD:

cd C:/www/joomla

- Sau đó đổi tên

rename htaccess.txt .htaccess 

BƯỚC 3: BẬT SEO/SEF:

Vào trang quản trị Joomla, VD: http://yourdomain.com/joomla/administrator/

Nếu đang dùng Joomla 1.5

Chọn Global Configuration --> SEO Settings --> Search Engine Friendly URLs

Nếu đang dùng Joomla 1.0.x (1.0.12)

Chọn Site --> Global Confirguration --> SEO

BƯỚC 99: CÁC CHÚ Ý

Apache Server của bạn phải nạp rewrite_module.

Nếu bạn đang làm trên localhost, thì mở file httpd.conf và tìm đến dòng:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so 

bỏ dấu # ở đầu dòng đi

Ngoài việc bật tính năng SEO/SEF trên chính Joomla chúng ta có thể sử dụng các phần mềm của hãng thứ ba (3rd party) để có thể có được những đường link như ý muốn. VD như: Artio JoomSEFOpenSEFJoomla SEF PatchJoomSEO...