• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Quản lý PROMOs

Theo dõi và quản lý số lượng booking trên từng code của mỗi chương trình (phần này rất quan trọng để kiểm tra được hiệu quả kinh doanh dựa trên mỗi PROMOs)

AddOn: Module Quản lý Promotions

- Quản lý ON - OF banner PROMOs (tại mỗi thời điểm, mỗi trị trí chỉ hiển thị 1 banner)

- Tích hợp tính năng lấy giá Promos đúng thời gian một cách chủ động từ hệ thống tại thời điểm có Promos theo tiêu chí % hay Amount number.

- Quản lý mã PromosCODE, theo dõi và quản lý số lượng booking trên từng code của mỗi chương trình (phần này rất quan trọng để kiểm tra được hiệu quả kinh doanh dựa trên mỗi PROMOs) 

 

Change Log

- Mã Promos: Thay đổi phương thức tính % trên giá

- Quản lý số lượng booking trên từng code để đo hiệu quả của mỗi chương trình Promos.