Chức năng Rooms & Suites cho phép hiển thị thông tin về các loại phòng của khách sạn và booking phòng từ isoCMS với quy trình đơn giản, giao diện đẹp, thân thiện.

  • Thông tin về các loại phòng của khách sạn bao gồm:
  • Tên phòng
  • Giới thiệu loại phòng (Room descriptions)
  • Các thiết bị được bố trí trong phòng (Equipment in rooms)
  • Images trong phòng và các hình ảnh khác (nếu có) …
  • Giá phòng và các ghi chú trong sử dụng dịch vụ phòng (nếu có)

 

Quản lý danh sách phòng, hình ảnh, các dịch vụ đi kèm, giá và các ghi chú

Lưu ý: Không quản lí tình trạng phòng, nếu dùng module này vui lòng xem thêm phần AddON