Giao diện Booking thân thiện:

List các nhu cầu của khách hàng submit vào hệ thống quản lí. Tích hợp hệ thống mailPending tự động trả lời tương ứng mỗi form.

Báo cáo thông tin: ngày giờ, ip, thông tin cá nhân – tổ chức liên hệ với khách san.