1. CGI Access - Admin Site

Hỗ trợ truy cập hệ thống website được phân quyền cho người dùng. Với hệ thống này, các website của doanh nghiệp được quản lý kết nối thông minh, bảo mật thông qua hệ thống TravelMaster mà người quản trị được phép truy cập.

2. File Share

Hỗ trợ chia sẻ tài liệu trong nội bộ doanh nghiệp.

3. Bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ giữa các nhân viên, bộ phận, phòng ban, ban giám đốc.

4. Open Sidebar

Giúp thao tác nhanh tới chức năng cần thiết: Thêm Phiếu thu, Thêm Booking, Thêm khách sạn, Thêm Tour sản phẩm, Thêm đối tác,...

5. Hỗ trợ

Phân loại các thắc mắc của khách hàng và gửi đến đúng các phòng ban liên quan.