Công việc đang tạm dừng

Thông báo các công việc đang được tạm dừng.

Công việc được giao

Thông báo công việc được giao và tiến độ thực hiện công việc.

Báo cáo chưa đọc

Giúp bạn không bị bỏ sót những báo cáo quan trọng của nhân viên.