1. Quyết toán Tour

2. Thống kê lợi nhuận

Cho biết Lợi nhuận/tour hoặc Lợi nhuận/booking hoặc Lợi nhuận/sales/booking.

3. Bàn làm việc

Quản lý cơ hội mới, theo đuổi các cơ hội tiềm năng.