1. Tỷ lệ

Báo cáo tỷ lệ thắc mắc đã được giải đáp và chưa được giải đáp.

2. Doanh số

Cập nhật doanh số booking ngay lập tức tại mọi thời điểm.

3. Tiềm năng

Báo cáo cơ hội bán hàng của cá nhân, công ty theo từng giai đoạn.

4. Quản lý

Hệ thống Quỹ (Thu - Chi), các loại công nợ (Nhà cung cấp, Khách hàng, đại lý), Quyết toán tour, Doanh thu (khách hàng, đại lý).