chia sẻ:

Các Bước để 01 website online

  • Requirements (yêu cầu): Bộ phân kinh doanh tiếp cận yêu cầu của khách hàng bao gồm (Get SRS - Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật, Project Proposal - Đề xuất dự án, Project Agreement - Thỏa thuận nôi dung thực hiện của dự án)
  • Design (thiết kế): Sau khi nhận được đầy đủ thông tin của Bước 1, các bộ phận thực hiện các việc sau: Project Plan - lên kế hoạch khung của dự án, Development Plan - Thực hiện triển khai công việc liên quan (folder, design, plan, code system, code client, code admin....)

  • Implementation (thực hiện): thực hiện sản xuất dự án theo quy trình sắp xếp về nghiệp vụ du lịch, nhằm đảm bảo các nghiệp vụ theo phân hệ yêu cầu về của dự án (tính thẩm mỹ, bảo mật, tính logic người dùng, người quản trị, hệ thống hỗ trợ SEO, hệ thống backup, hệ thống kết nối quản lý CRM). Tính hợp SSL cho BookingEngine. Chạy demo

  • Verification (kiểm tra): Get feedback - Nhận phản hồi tứ khách hàng các phần được hay chưa được. Testing and Debugging - kiểm tra và fix các phát sinh theo yêu cầu của khách hàng. Chạy demo lần cuối.

  • Maintenance (bàn giao - bảo trì): Sau khi fix hết lỗi ở giải đoạn 4, hệ thống sẽ được cài đặt cho vào chạy online. Training the project - hướng dẫn vận hành sử dụng trong suốt quá trình site online. Ngoài ra VIETISO cam kết bảo hành và bảo trì lỗi kỹ thuật trong suốt thời gian website online.
    Xem thêm chi tiết chính sách bảo hành, bảo trì tại đây