Video, hình ảnh 3D trên iTourismID hỗ trợ chạy trên kính thực tế ảo với nhiều người tham gia cùng một lúc. Nghiên cứu viên đóng vai trò như một hướng dẫn viên. Sau khi đăng nhập thành công, một phòng ảo được xây lên để hiển thị thông tin lên bảng, video giới thiệu về địa điểm lên màn hình. người dùng tham quan các địa điểm bằng cách hiển thị các hình ảnh 3D về địa điểm đó.