• Đăng ký

Cấu hình tên miền từ FPT về host của VietISO

Lưu ý: Khi bạn sử dụng hệ thống phân giải tên miền FPT, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Name server mặc định do FPT cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của FPT theo link: http://domain.fptdata.vn/

Sau khi đăng nhập, trong giao diện quản lý DNS, bạn tiến hành thêm mới các bản ghi là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại VietISO. Địa chỉ IP là địa chỉ của server chứa hosting của bạn mà VietISO đã gửi thông tin tài quản hosting vào email cho bạn:

 

Sau khi lưu cấu hình, bạn cần chờ thời gian hiệu lực của DNS. Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực, vui lòng liên hệ FPT để được hỗ trợ.

1