Cập nhật danh sách phản hồi gửi về hệ thống với thông tin chi tiết về khách hàng. Xem danh sách phản hồi và cập nhật trạng thái đối với từng phản hồi.