Hệ thống được xây dựng đơn giản và dễ dàng sử dụng. Không khó để có thể hiểu và vận hành hệ thống website sự kiện đồng thời cập nhật nội dung của sự kiện.

Danh mục thông tin sự kiện có một số tính năng đặc biệt như:

  • Dễ dàng sử dụng và cập nhật thông tin theo từng danh mục cụ thể
  • Một số danh mục có thể có các danh mục con bao gồm những nội dung của danh mục lớn
  • Các danh mục đươc xây dựng tổng hợp toàn bộ nội dung quan trọng của sự kiện