• Hệ thống ảnh bannner và video tùy chỉnh linh hoạt 
  • Hệ thống quản lý Destination được phân chi tiết theo quốc gia, vùng miền, thành phố
  • Hệ thống bài viết tự động được lọc theo thành phố, khu vực, quốc gia đã chọn.