• Đăng ký

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

1
netstat -n | grep :80 |wc -l

 

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:

1
netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

 

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

1
netstat -an|grep :80 |awk 'print $5'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

 

Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:

1
netstat -an|grep :80|grep SYN |awk 'print $5'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

 

Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:

1
netstat -plan | grep :80 | awk 'print $4'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

 

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

1 | netstat -an | grep ':80' | awk 'print $5' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c

 

Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại:

1
2
3
4
5
6
7
netstat -an | grep :80 | awk 'print $6' | sort | uniq -c
61 ESTABLISHED
13 FIN_WAIT1
17 FIN_WAIT2
1 LISTEN
25 SYN_RECV
298 TIME_WAIT

 

Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

Mã:

1 | watch "netstat -an | grep ':80' | awk 'print \$5' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"

 

Mã:

1
watch "netstat -an | grep :80 | awk 'print \$6' | sort | uniq -c"

1