• Đăng ký

Thời gian cấu hình Mail Google Apps

Sau khi đăng ký Google Apps, bạn cần phải thiết lập tài khoản. Quá trình đăng ký mất năm phút và quá trình thiết lập cơ bản bắt đầu trong 15 phút. Thời gian thiết lập phụ thuộc vào số người dùng bạn muốn tạo và lượng dữ liệu bạn đang di chuyển sang. Bạn có thể thêm người dùng và di chuyển dữ liệu bất cứ lúc nào, không chỉ trong quá trình thiết lập ban đầu.

1