• Đăng ký

Google lưu dữ liệu thư của bạn ở đâu?

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong mạng lưới dữ liệu được phân phối theo khu vực địa lý của Google. Cụm máy tính của Google được thiết kế có lưu ý tới khả năng phục hồi và tình trạng dư thừa, loại bỏ mọi điểm lỗi duy nhất và giảm thiểu tác động của các lỗi thiết bị thông thường cũng như những rủi ro môi trường. Truy cập vào các trung tâm dữ liệu bị hạn chế bởi việc lựa chọn các nhân viên của Google.

1