1. Lịch đi Tour

Ứng dụng quản lý lịch đi tour của bạn, nhắc nhở tự động

2. Chia sẻ Status

Chia sẻ bât cứ điều gì bạn muốn bằng hình ảnh, text,

3. Sự kiện

Báo bận, thêm sự kiện, thêm ngày rảnh một cách dễ dàng. Hỗ trợ doanh nghiệp Lữ hành chủ động trong việc kết nối với bạn

4. Chủ động lịch dẫn

Bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn các Doanh nghiệp Lữ hành, các tour mà bạn muốn, khi bạn có kết bạn với doanh nghiệp mà bạn yêu thích.