Sứ mệnh

- Xác định Chiến lược "Chuyển đổi số Ngành Du lịch Việt Nam" là sứ mệnh hàng đầu cho mọi chiến lược phát triển của chúng tôi.

- Kết nối, đồng hành cùng sự lớn mạnh của Ngành Du lịch Việt Nam, nâng cao năng lực công nghệ và phát triển nguồn nhân lực Ngành Du lịch Việt Nam.

- Tạo ra hệ sinh thái công nghệ quản trị doanh nghiệp kết nối dùng chung (platform connecting system), giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.