• Quy trình làm việc phù hợp với mục tiêu
  • Làm việc theo nhóm có tổ chức
  • Thực hiện dự án hợp lý