Thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và việc thực thi của bạn bằng OKRs. Tận dụng khung thiết lập mục tiêu mạnh mẽ này với những lợi ích như:

  • OKR cấp độ công ty luôn được chú trọng nhất.
  • OKR cấp độ bộ phận và phòng ban sẽ là ưu tiên của phòng ban đó (thay vì phòng ban chỉ thực hiện hàng loạt các OKR cá nhân)
  • OKR cấp độ cá nhân thể hiện công việc mà cá nhân đó sẽ tập trung hoàn thành