• Đăng ký

TravelMaster bao gồm những gì?

Phần mềm TravelMaster phục vụ việc Quản trị doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành, vì thế phần mềm được tích hợp đầy đủ các tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mà không thay đổi giá trị về chức năng đang có sẵn trong hệ thống Online hiện tai của chúng tôi và không bao gồm các phân hệ cao cấp được liệt kê tại đây

Chức năng hệ thống

Triển khai hệ thống đáp ứng theo yêu cầu riêng cho từng doanh nghiệp là một option chúng tôi cung cấp, tuy nhiên với lựa chọn này chúng tôi không khuyến khích vì sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất phần mềm đối với doanh nghiệp của bạn, cũng như khó khăn trong việc nâng cấp các phiên bản cập nhật trong tương lai.

1